תנאי השימוש של מודעות לידים

Meta מספקת תכונה המאפשרת לך להציג יחידת פרסום, שבה משתמשי Meta יוכלו למסור לך את כתובת הדוא”ל שלהם או פרטי משתמש אחרים (“מודעות לידים”). לחיצה על ‘הסכמה’ או שימוש בתכונות הכפופות לתנאים אלה מהווה את הסכמתך לתנאים הבאים:

א. אתה נושא באחריות הבלעדית לוודא שכל מודעת לידים שתשלח תציית לתנאים אלה, לתנאי השירות של Meta המופיעים בכתובת https:www.facebook.com/legal/terms (כפי שהם מוגדרים להלן, כולל מדיניות הפרסום של Meta המופיעה בכתובת https://www.facebook.com/policies/ads וכוללת את מדיניות מודעות הלידים, מדיניות פלטפורמת Meta המופיעה בכתובת https://developers.facebook.com/policy/ והתנאים המסחריים של Meta המופיעים בכתובת https:www.facebook.com/legal/commercial_terms), ולכל החוקים, הכללים והתקנות הרלוונטיים (כולל מסירת כל הגילויים הנדרשים למשתמשי Meta). אם אתה מסכים לתנאים אלה בשם צד שלישי, אתה מצהיר ומתחייב שיש לך סמכות כנציג של צד שלישי זה להשתמש בתכונה זו בשמו ולחייב את הצד השלישי לעמידה בתנאים אלה.
ב. עליך להבטיח שכל מודעת לידים כוללת את הגילויים הבאים למשתמשי Meta‏: (i) כל הגילויים ומנגנוני הבחירה הדרושים והמספיקים לצורך ציות לחוקים, לכללים ולתקנות החלים, כולל תנאי ההצעות הדרושים המקודמים במודעת הלידים (למשל קריטריונים לעמידה בתנאים, תאריך תפוגה או הגבלות על מימוש) (“תנאי ההצעות”); (ii) גילוי ברור ובולט של העובדה כי אם משתמש יישלח לך נתונים דרך מודעת לידים, נתונים אלה יהיו כפופים למדיניות הפרטיות שלך; ו-(iii) קישור למדיניות הפרטיות שלך. כמו כן עליך לוודא שמודעות לידים לא יפולחו לקטינים.
ג. “נתוני מודעות לידים” הם הפרטים שמשתמש Meta בוחר לשלוח לך באמצעות מודעת לידים, והם עשויים לכלול את כתובת הדוא”ל של המשתמש ופרטי משתמש נוספים.
ד. אתה רשאי להשתמש בנתוני מודעות לידים אך ורק בהתאם לתנאים אלה; למדיניות הפלטפורמה של Meta; למדיניות הפרסום של Meta; למדיניות הפרטיות שלך; לכל תנאי מבצע, להסכמות, לתנאים והגבלות נוספים שהמשתמש של Meta הסכים להם בעת הסכמתו לספק לך נתוני מודעת לידים באמצעות מודעות הלידים והחוקים, הכללים והתקנות הרלוונטיים (כולל כל החוקים החלים על פרטיות נתונים, פרסום, טלמרקטינג או כל חוק אחר). אם אתה מקבל נתוני מודעות לידים בשם מפרסם, אתה רשאי רק להשתמש בנתוני מודעות הלידים או לשתף אותם בשם המפרסם, ואינך רשאי להרחיב, לשלב או להשלים את נתוני מודעות הלידים בעזרת נתונים אחרים של אף מפרסם.
ה. אתה רשאי למכור או להעביר נתוני לידים רק כפי שמתיר סעיף זה. ניתן למכור או להעביר נתוני מודעות לידים אם המקבל משתמש בנתוני לידים אך ורק כדי למלא את המטרה שלשמה הם נאספו (כפי שמתואר בהודעה בולטת באופן סביר וכפי שהמשתמש הסכים בנקודת האיסוף). במקרה שתשתף נתוני מודעות לידים עם צד שלישי, תעשה זאת על אחריותך בלבד ותוודא שצד שלישי זה יציית לתנאים אלה ולכל החוקים, הכללים והתקנות הרלוונטיים.
ו. יהיו לך אמצעים טכניים וארגוניים מתאימים כדי להגן על נתוני מודעת הלידים מפני עיבוד בלתי מורשה או בלתי חוקי ומפני אובדן, הרס או נזק בשגגה, ואמצעי ההגנה האלה יקחו בחשבון את האופי, ההיקף, ההקשר והמטרות של העיבוד, וכן גם את הסיכונים הכרוכים בו. ייתכן שנתוני מודעות לידים יועמדו לרשותך דרך פרוטוקולים שיוגדרו על ידי Meta (כולל ממשקי API של Meta), והשימוש שלך בפרוטוקולים אלה חייב לציית למדיניות פלטפורמת Meta.
ז. Meta רשאית לשנות, להשעות או להפסיק את הגישה אל התכונה ‘מודעות לידים’ או להפסיק את הזמינות שלה בכל עת. אתה רשאי להפסיק את השימוש שלך בתכונה ‘מודעות לידים’ בכל עת.
תנאים אלה חלים על השימוש שלך במודעת לידים. הם אינם מחליפים את התנאים החלים על רכישת מצאי פרסום מ-Meta (כולל מדיניות הפרסום של Meta), ותנאים אלה ימשיכו לחול. התכונה ‘מודעות לידים’ מהווה חלק מ-Meta במסגרת תנאי השירות של Meta (https://www.facebook.com/legal/terms, “התנאים של Meta”), והשימוש שלך בתכונה ‘מודעות לידים’ נחשב לחלק מהשימוש שלך ומהפעולות שלך ב-Meta. במקרה של סתירה מפורשת בין תנאים אלה לבין התנאים של Meta, תנאים אלה הם שיקבעו, אך ורק לגבי השימוש שלך בתכונה ‘מודעות לידים’ ואך ורק ככל שהסתירה מתקיימת. Meta שומרת לעצמה את הזכות לנטר או לבקר את הציות שלך לתנאים אלה ולעדכן תנאים אלה מעת לעת, והמשך השימוש שלך בתכונה זו מהווה את הסכמתך לשינויים אלה.